KAZDUAL

 

ДИСКЛЕЙМЕР:

«БҰЛ ЖОБА ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАДЫ. ОСЫ ЖАРИЯЛАНЫМНЫҢ/МАТЕРИАЛДЫҢ МАЗМҰНЫ АВТОРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ ЕУРОПАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ КӨЗҚАРАСЫН КӨРСЕТПЕЙДІ. КОМИССИЯ ОНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ЖАУАП БЕРЕ АЛМАЙДЫ»

Жаңалықтар

Жобаның техникалық деректері

Жобаға сілтеме: ЕС 618835-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP
Орындалу уақыты: 15.01.2021 -14.01.2024
Жоба координаторы: Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова
Бағдарлама: Erasmus+
Негізгі әрекет: Инновациялар мен озық тәжірибемен алмасу үшін ынтымақтастық
Әрекет түрі: Жоғары білім берудегі әлеуетті арттыру
Жоба түрі: Құрылымдық
Қаржыландырылу сомасы: 922 775 EURO

Жобаның сипаттамасы

Жобаның негізгі мақсаты — жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес студенттердің құзыретін жақсартатын, түлектерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерін арттыратын және жеке сектормен ынтымақтастықты нығайтатын Қазақстандағы дуальды жүйені бейімдеу.
Жоба дуальді оқытуды ұйымдастыруда кәсіпорындар мен өңірлік кәсіпкерлер палаталарының рөлін күшейтуге, сондай-ақ Еуропалық Одақтың сапа стандарттары (ESG, EQAVET) қолданылуы мүмкін кейбір курстарды пилоттауға бағытталған.
Жобаның нақты мақсаттары:
• ҚР БҒМ және БСҚбТ аккредиттеу агенттігімен тығыз ынтымақтастық негізінде Қазақстанда KAZDUAL жоғары білім беру моделін бейімдеу үшін заңнамаға/ нормативтік актілерге тиісті өзгерістерді ұсыну;
• Эксперименттік оқыту саласындағы оқытушыларды практикалық дағдыларды дамытуға, білім алушыларды практикалық оқытуды ұйымдастыруға, жұмыс берушілерді — студенттерді мониторингтеу үшін педагогикалық дағдыларға оқыту;
• тындаушыларға формальды білім беруді жұмыс орнында оқытумен ұштастыра отырып, анағұрлым өзекті құзыреттер мен практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік беру;
• KAZDUAL білім беру моделінің көмегімен жұмыс берушілердің, жоғары оқу орындары мен студенттердің өнеркәсіптің түрлі салаларындағы әр түрлі қажеттіліктері мен мүдделерін қолдау және ЖОО-лар мен БҒМ-ге одан әрі енгізу үшін ұсынымдар беру;
• Қазақстан бойынша KAZDUAL-ның таралуына ықпал ететін дуальді озық тәжірибе мен зерттеулердің байқау пунктін құру.

ЖОБАНЫҢ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІ

НӘТИЖЕ 1
Қазақстан жоғары оқу орындары, колледждері мен компаниялары арасындағы ынтымақтастықтың барынша тиімділігі мақсатында әзірленген дуальды жоғары және кәсіптік білім берудің икемді моделі

НӘТИЖЕ 2
Қазақстанда дуальды жүйе моделін құру үшін қажетті заңнамалық база және дуальды кәсіптік білім беруді аккредиттеу рәсімдері

НӘТИЖЕ 3
Таңдалған салаларға пилоттық енгізу және KAZDUAL кәсіби және жоғары білім берудің ұсынылған моделін тестілеу

Жобаның жұмыс пакеттері

1 KAZDUAL сапасын арттыру:
1.1 Дуальды жүйеде ЕО-ның озық тәжірибесіне шолу
1.2 Германия мен Австрияға танысу сапарлары
1.3 Дуальді жүйе моделінің жақтаушыларын анықтау үшін компаниялар мен өңірлерге сауалнама жүргізу
1.4 ҚР БҒМ мен БСҚбТА үшін ішкі / сыртқы бағалау механизмі және кәсіптік білім беруді басқару практикалары бойынша семинар
1.5 ҚР БҒМ мен БСҚбТА арналған сапа стандарттары мен ұсынымдарын қайта қараумен есеп дайындау

2. Оқыту бағдарламаларын әзірлеу
2.1 Жұмыс берушілер мен мұғалімдер үшін оқу материалдарын әзірлеу
2.2 Еуропа мен Қазақстанда жаттықтырушылардың тренингтерін ұйымдастыру
2.3 Аттестация сотрудников и преподавателей по модели KAZDUAL
2.4 Корректировка / настройка процедур профессиональной аккредитации высшего образования для двойной системы в Казахстане

3 Пилоттық бағдарламаны әзірлеу
3.1 KAZDUAL пилоттық бағдарламарын таңдау
3.2 Оқу бөлмелерін құру және практикалық оқыту және жұмыс орнын модельдеу үшін жабдықтар сатып алу
3.3 2022-2023 оқу жылы ішінде KAZDUAL жүйесі бойынша жекелеген курстарды пилоттау
3.4 Таңдалған курстарға аккредиттеу бағаларын пилоттық тестілеу (оқу сапарларын өзін-өзі бағалау және т. б.).

4 Жобаның сапасын бақылау
4.1 Сапаны бақылау жоспарын әзірлеу
4.2 Ішкі сапаны бақылау құралдарын енгізу және жобалау қызметінің мониторингі
4.3 Сыртқы бағалау

5 Тарату және пайдалану
5.1 Жол картасын әзірлеу
5.2 Жоба сайтын әзірлеу және жаңарту
5.3 KAZDUAL жүйесі туралы хабардарлықты арттыру үшін форумдар, конференциялар және басқа да іс-шаралар ұйымдастыру
5.4 Ұсынымдар негізінде жаңа ережелер мен түзетулерді қабылдауда ҚР БҒМ мен БСҚбТҚА қолдау көрсету

6 Жобаны басқару
6.1 Жобаны басқару кездесулері (виртуалды және физикалық)
6.2 Коммуникациялық басқару жоспарын әзірлеу және бекіту, тарату және сапаны қамтамасыз ету жоспары, сондай-ақ басқару комитетін құру
6.3 Жобаны қаржылық және әкімшілік басқару
6.4 Жобадағы байланыстар мен қақтығыстарды шешу

Жоба бойынша сілтемелер

ЖОБА ПЛАТФОРМАСЫ: http://kazdual.kz/
Instagram: https://instagram.com/kazdual?igshid=5rk1yqi5ph53
Facebook: https://www.facebook.com/kazdual.kz

Қосымша маңызды сілтемелер
1. https://www.eacea.ec.europa.eu/ – Білім және мәдениет жөніндегі Еуропалық Атқарушы агенттік
2. https://erasmusplus.kz – Қазақстандағы Эразмус+ бағдарламасының ұлттық кеңсесі

СЕРІКТЕСТЕР ТІЗІМІ

 

Английский

Русский

Қазақша

P1

M Auezov South Kazakhstan University – SKU – (Kazakhstan)

 https://academy.auezov.edu.kz/

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова (Казахстан) — Заявитель

https://academy.auezov.edu.kz/

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті (Қазақстан) — өтініш беруші

https://academy.auezov.edu.kz/

P2

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) – (Germany)

https://www.ovgu.de/

Университет Отто фон Герике Магдебург (Германия)

https://www.ovgu.de/

Отто фон Герике Магдебург университеті (Германия)

https://www.ovgu.de/

P3

Tallinna Tehnikkakorgkool (TTK) – (Estonia)

https://www.euas.eu/

Таллиннская высшая техническая школа (Эстония)

https://www.euas.eu/

Таллин жоғары техникалық мектебі (Эстония)

https://www.euas.eu/

P4

Pädagögische Hochschuel Tirol (PHT) – (Austria)

https://ph-tirol.ac.at/

Педагогический университет Тироля (Австрия)

https://ph-tirol.ac.at/

Тироль педагогикалық университеті (Австрия)

https://ph-tirol.ac.at/

P5

ACQUIN – (Germany)

https://www.acquin.org/

Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)

https://www.acquin.org/

Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты (Германия)

https://www.acquin.org/

P6

CEENQA – (Germany)

https://www.ceenqa.org/

Центральная и Восточная Европейская сеть агентств по обеспечению качества высшего образования (Германия)

https://www.ceenqa.org/

Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктердің орталық және Шығыс Еуропалық желісі (Германия)

https://www.ceenqa.org/

P7

Abai Kazakh National Pedagogical University (KazNPU) – (Kazakhstan)

https://www.kaznpu.kz/

НАО Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан)

https://www.kaznpu.kz/

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)

https://www.kaznpu.kz/

P8

Karaganda University named after Academic E.A. Buketov (KU) – (Kazakhstan)

https://buketov.edu.kz/

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова (Казахстан)

https://buketov.edu.kz/

Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті. (Қазақстан)

https://buketov.edu.kz/

P9

Shakarim University (ShU) – (Kazakhstan)

https://shakarim.edu.kz/

Университет имени Шакарима (Казахстан)

https://shakarim.edu.kz/

Шәкәрім атындағы университеті (Қазақстан)

https://shakarim.edu.kz/

P10

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (MES RK)

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu?lang=ru

Министерство образования и науки Республики Казахстан

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu?lang=ru

Қазақстан Республикасынын Білім және ғылым министрлігі

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu?lang=ru

P11

Independent Kazakh Agency for Quality Assurance in Education (IQAA) – (Kazakhstan)

https://iqaa.kz/

Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (Казахстан)

https://iqaa.kz/

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (Қазақстан)

https://iqaa.kz/

P12

Karaganda Higher Polytechnic College (KHPC) – (Kazakhstan)

 https://kvptk.edu.kz/

Карагандинский высший политехнический колледж (Казахстан)

https://kvptk.edu.kz/

Қарағанды жоғары политехникалық колледжі (Қазақстан)

https://kvptk.edu.kz/

P13

Electrotechnical College (EC) – (Kazakhstan)

http://etc.eko-edu.kz/ru/home/

Электротехнический колледж (Казахстан)

http://etc.eko-edu.kz/ru/home/

Электротехникалық колледж (Қазақстан)

http://etc.eko-edu.kz/ru/home/

ЖҰМЫС ТОБЫ

КОЖАМЖАРОВА ДАРИЯ ПЕРНЕШОВНА

басқарма төрағасы-ректор

М.Әуезов ОҚУ-нен ЖОБА ЖЕТЕКШІСІ – жобаның іс-шараларын және М.Әуезов ОҚУ-нің міндеттерін іске асыруға саяси қолдау көрсету

Байланыс ақпараты: E-mail: laura_ok_uko@mail.ru

 

ИСКАКОВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУТАЕВНА

Ысқақова Айгүл Төлеутайқызы

Стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректор

 

ЖОБАНЫҢ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ҮЙЛЕСТІРУШІСІ – жобаны іске асыру және қойылған мақсаттарға қол жеткізу:

– М.Әуезов атындағы ОҚУ-дегі жобаға жалпы басшылық

– жобаның қатысушылары, жұмыс тобы арасында тиімді және жедел коммуникациялық процесті ұйымдастыруға жауапты

– серіктестік туралы келісімді бірлесіп дайындау

– жобаның барлық іс-шараларын ұйымдастыру бойынша жобаға тартылған жұмыс тобын, тренингтерге, семинарларға, вебинарларға, дөңгелек үстелдерге, конференцияларға, бизнес бранчтарға және т. б. қатысушыларды құру.

– жобаға қатысты барлық мәселелер бойынша жалпы кеңес беру және тарату

– жобаның барысын талдау үшін мерзімді кеңестер (жобаның жұмыс тобының / консорциумының кездесулерін және кездесулерін) өткізу

Байланыс ақпараты: E-mail: aiskakova@bk.ru, телефон: +7 701 724 21 82

XACЕНОВА ЛАУРА АЙБЕКОВНА

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының директоры

ЖОБА КОНСОРЦИУМЫНЫҢ ҮЙЛЕСТІРУШІСІ – жобаны іске асыру және қойылған мақсаттарға қол жеткізу:

– консорциумдағы жобаға жалпы басшылық ету

– консорциум қатысушылары арасындағы коммуникациялық процесс

– серіктестік туралы келісімді бірлесіп дайындау

– жобаны іске асыруды сыртқы сараптамалық сүйемелдеу мақсатында жобаның сараптама тобын құру

– жобаның барысын талдау үшін мерзімді кеңестер өткізу

– ішкі сапаны бақылау

– ішкі, сыртқы есептерді дайындау

– жоба қатысушыларына қаражаттың төленуін жалпы бақылау

– жобаның прогресін талдау үшін кезеңдік кеңестер (жоба консорциумының кездесулері мен кездесулерін) өткізу

– сапа стратегиясын, тұрақтылық стратегиясын, тарату стратегиясын, басқару жоспарын, коммуникациялық жоспарды құруға және әзірлеуге қатысу, жұмыс пакеттерін (ЖП)іске асыру бойынша үйлестіру

– сапа стратегиясын, тұрақтылық стратегиясын, тарату стратегиясын, басқару жоспарын, коммуникациялық жоспарды, жұмыс пакеттерін (ЖП)үйлестіру және іске асыруды құруға және әзірлеуге қатысу

– ішкі және сыртқы есептерді дайындау және дайындауға жәрдемдесу

– ЖП1- KAZDUAL сапаны арттыру, ЖП2-оқыту бағдарламаларын әзірлеу, ЖП3-пилоттық бағдарламаны әзірлеу; ЖП4 сапа жоспары; Ж5-жобаны тарату және пайдалану, ЖП6-жобаны басқару

– ішкі мониторинг, ішкі және сыртқы сапаны бақылау үшін материалдар дайындау

– Erasmus+бағдарламасы жобасының гранттық қаражатын бөлу қағидатына сәйкес, жобаға қатысушыларға бюджет қаражатын бөлуді жүзеге асыру

– серіктестер ұсынған коммерциялық ұсыныстар бойынша жабдықтарды жеткізушілерді таңдау жөніндегі комиссияға қатысу;

– жобаның жалпы сайты, жобаның платформасы және М.Әуезов атындағы ОҚУ сайттыдағы жоба арналған бетке ақпарат беруді үйлестіру және бақылау

– жобаны басқару бойынша кеңестерге қатысу

– жобаны іске асыру барысында қатысушылардың еңбек шығындарын есепке алу және бақылау

– жоба шеңберінде тоқсан сайынғы есептерді жасау бойынша жұмыс

– жобаны құру, әзірлеу және барысын бақылау, жоспарларды жоспарлау және қайта қарау және т. б.

Байланыс ақпараты:

E-mail: laura_ok_uko@mail.ru, телефон: +7 701 767 15 07

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАЛАР

– жобаға тартылған жобаның жұмыс тобы, оқу бағдарламалары мен семинарларға қатысу, кеңес беру, ішкі (университеттік және ұлттық) деңгейде есептерді дайындау және тапсыру

НАУКЕНОВА АЙГУЛЬ САГИНДЫКОВНА

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА, оқу-әдістемелік мәселелер бойынша жобаның сапасын бақылауға жауапты:

– дуальды білім беру жүйесі бойынша университет студенттері, магистранттары мен қызметкерлері үшін оқу материалдарын, электрондық білім беру ресурстарын қалыптастыру және жүйелеу

– ЕО\ҚР-дағы дуальды жүйе жағдайына талдау дайындау

-М.Әуезов ат.ОҚУ-де білім беру бағдарламаларын талдауды дайындау

– – дуалды білім беру моделін әзірлеуге қатысу

– барлық мақсатты топтар мен мүдделі тараптарға бағытталған жоба нәтижелері бойынша ақпаратты тарату үшін оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және жасау

– университеттің оқу-әдістемелік мәселелері бойынша оқыту тренингтерін, семинарларын өткізу.

Байланыс ақпараты: E-mail: n.a.s.1970@mail.ru,

телефон: +7 701 716 98 42

КАЛДЫБАЕВ АЛМАЗ БАХИТОВИЧ

Мансапты қолдау және жұмысқа орналастыру орталығы директоры

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА, жобаны пилоттауға және университет, колледж және жұмыс берушілер арасында тағылымдама / практика және жұмысқа орналастыру бойынша шарттарды әзірлеу бойынша жауапты:

-ЖП-3 бойынша кешенді жұмыс жоспарын әзірлеу

– білім алушының құзыреттілік картасын бірлесіп әзірлеу

– тренерлер (дуалды жүйе саласындағы сарапшылар) үшін тренинг ұйымдастыру және өткізу

– ҚР жоғары оқу орындары / колледждері, М.Әуезов атын. ОҚУ қызметкерлері мен ПОҚ үшін жоба шеңберінде оқыту семинарларын, тренингтерді ұйымдастыру және өткізу.

Байланыс ақпараты: E-mail: a.kaldybayev@auezov.edu.kz,

телефон: +7 701 769 96 92

КАЛЫМБЕТОВ ГАНИ ЕСКЕРМЕСОВИЧ

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА, жобаның таратылуына және танылуына жауапты

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА, жобаның таратылуына және танылуына жауапты:

– жобаны іске асыру бойынша материалдар мен ақпаратты тарату

– жоба материалдарының анықтамалығын толтыру және қалыптастыру

– М.Әуезов атын. ОҚУ жоба сайтының бетінде ақпаратты құру, жаңарту

– KAZDUAL ортақ сайты үшін М.Әуезов атын. ОҚУ ақпараттық құжаттарын/материалдарын дайындау

– Erasmus+ бағдарламасының талаптарына сәйкес үлестірме материалдарды, жарияланымдарды рәсімдеу

Байланыс ақпараты:E-mail:gani_himik@mail.ru,

телефон: +7 705 844 45 19

ОТЫНШИЕВА ЖАНАР ШАДИЯРБЕКОВНА

Қаржы департаменті директорының орынбасары

ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА, қаржы мәселелері жөніндегі жауапты:

– серіктестік туралы келісімді дайындауға қатысу

– KAZDUAL жобасының, ERASMUS+бағдарламасының гранттық қаражатын бөлу қағидатына сәйкес жоба консорциумына, жоба қатысушыларына бюджет қаражатын бөлуді жүзеге асыру

– жоба бюджетінің баптарына сәйкес шығыстардың қолайлылығын бақылау және шығыстарды есепке алу

– KAZDUAL жобасының, ERASMUS + бағдарламасының белгіленген нормаларына сәйкес қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу мөлшерлемелерінің (жобадағы рөліне сәйкес) және іссапарлар бойынша шығыстардың сақталуын бақылау

– серіктестер ұсынған коммерциялық ұсыныстар бойынша жабдықтарды жеткізушілерді таңдау жөніндегі комиссияға қатысу

– жобаның сыртқы аудиті үшін есеп жасау

– шоғырландырылған қаржылық есепті жасау және консорциумның еуропалық комиссиясының бюджеттің атқарылуы бойынша есебін ұсыну.

Байланыс ақпараты: е-mail:janar_otn@mail.ru,

телефон: +7 778 777 53 58

ЖОБАНЫҢ САРАПТАМАЛЫҚ ТОБЫ

– Жобаның сараптамалық тобы жобаны іске асыруды сыртқы сараптамалық сүйемелдеу, ішкі (университеттік және ұлттық) деңгейде есептерді дайындау және тапсыру мақсатында құрылады.

– Жобаның сараптамалық тобы жобаның жетекшісі мен жобаның үйлестірушісіне (институционалдық) жобаның мақсаттары мен нәтижелеріне қол жеткізудің неғұрлым тиімді жолдарын, тәуекелдерге ден қою шараларын және жобаның мазмұндық бөлігіндегі күрделі мәселелерді шешуде ашылған мүмкіндіктерді әзірлеуде жәрдем көрсетеді.

– Жобаның сараптамалық тобы жобаның жиынтық жоспары туралы қорытындылар дайындайды, сондай-ақ жобалау комитетіне, жобаның басшысына және жобаның үйлестірушісіне (институционалдық) мазмұнды және технологиялық шешімдерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды, сондай-ақ жобаны тиімді іске асыру жөніндегі өзге де ұсыныстарды ұсынады.

 

АБИШЕВА РОЗА ДЖАНЫСБЕКОВНА

Оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор

– БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША САРАПШЫ

Байланыс ақпараты: E-mail: ard1967@mail.ru,

телефон: +7 702 249 44 53

ОМАШЕВА ГАУХАР ШАПАЕВНА

– САРАПШЫ ТОП МҮШЕСІ

Байланыс ақпараты: E-mail: gauhar_omashova@mail.ru,

телефон: +7 771 646 25 78

КЫДЫРОВА ЖАМИЛЯ ШАВХАТОВНА

– САРАПШЫ ТОП МҮШЕСІ

Байланыс ақпараты: E-mail: ms.zhamilya@mail.ru,

телефон: +7 702 944 28 67

KAZDUAL ЗЕРТХАНАСЫ

Видеоархив

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының директоры.

Хасенова Лаура Айбекқызы

Мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., 160012, пр. Тәуке хан 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, бас ғимарат, 136,134-кабинет

+7 701 767 15 07,
laura_ok_uko@mail.ru

Дүйсенбі – жұма 9:00 – 18:00

Біз әлеуметтік желілердепіз

Хабарлама!

TOEFL халықаралық емтихан орталығы

Егер сіз магистратураға,PhD докторантураға, «Болашақ» халықаралық стипендиясына, академиялық ұтқырлық аясында шетелде білім алуға ниет білдірсеңіз, онда ОҚМУ.М. Әуезов сізді күтеді!

Сіз ағылшын, неміс,француз тілдері бойынша TOEFL емтиханын үйден шықпай-ақ тапсыра аласыз!

Біздің ресми аккредитацияланған ETS Global Preferred Associate Network емтихан орталығы он-лайн режимінде емтихан қабылдайды TOEFL ITP Digitalremote proctoring

Өтінімдерді қабылдау телефон арқылы 2020 жылдың 10 маусымынан басталады
Лаура Айбековна: +7701-767-15-07

Сымбат: +7778-425-4601

Немесе сіз өтініш жібере аласыз:
Өтінім жіберу

Дүйсенбі – жұма 9:00 – 18:00

Біз әлеуметтік желілердепіз